Idegen nyelv

Angol nyelvoktatás

Iskolánkban, első osztályban kis létszámú csoportokban indul a nyelvoktatás. A gyerekek heti egy órában, 45 percben, dalok, mondókák és játékos módszerek segítségével ismerkednek meg az idegen nyelvvel, az angol nyelvterület kultúrájával. Ebben a kezdeti szakaszban a nyelvoktatás, célja az idegen nyelv megszerettetése és a gyermekek érdeklődésének felkeltése a további nyelvtanuláshoz.

Második osztálytól a heti óraszám egy, és elkezdődik az idegen nyelven történő írás, olvasás, valamint az első osztályban tanult témakörök szókincsének bővítése sok játékkal.

Harmadik osztálytól a gyerekek heti kettő órában folytathatják az angol nyelv tanulását. Tovább folytatódik a szókincsbővítés, írás, olvasás, hallás utáni szövegértés, párbeszédek eljátszása. A tanév végén szintfelmérőt írnak a tanulók, amely alapján bekerülhetnek az emelt szintű nyelvi csoportba.

Negyedik osztálytól az alap óraszám heti három és az emelt szintű csoportoknál heti öt órára nő. Az előző években elsajátított tananyag tovább bővül. Az emelt szintű csoport nagyobb léptekkel halad a tananyaggal, ahogy ezt az emelt óraszám is lehetővé teszi.

Ötödik osztálytól nyolcadik osztályig az óraszámok már nem változnak. A gyerekek a szavak, dalok, mondókák, párbeszédek, és hosszabb szövegek mellett már az angol nyelvtan szabályival ismerkednek, és gyakorlatok segítségével elsajátítják.

Nyolcadik osztály végére a tanulók az alapvető szókincs birtokában vannak, a legfontosabb nyelvtani szabályokat ismerik, alap szinten tudnak kommunikálni. Az emelt szintű csoport nyolcadik osztály végén szóban és írásban házi vizsgát tesz.

Az alap és emelt szintű csoportok között biztosított az átjárhatóság. A gyerekek, tanév végén a szaktanár javaslatára válthatnak csoportot, amennyiben a teljesítményük alapján ez szükségessé válik.

A nyelvoktatást jelenleg négy szakképzett kollégánk látja el. Az évek óta a jól bevált OXFORD Kiadó tankönyvei segítségével oktatnak.

Tanulóink, a háziversenyeken, különböző levelező versenyeken, a megyei olvasási, és civilizációs versenyeken, valamint az OATV-n való szereplésükkel évről évre összemérik tudásukat más iskolák tanulóival és jó eredményeket érnek el.

Német nyelvoktatás

Iskolánkban a német nyelv oktatása több mint 40 éve kezdődött, hosszú és eredményes múltra tekinthet vissza. A 8. osztályt végzett tanulóink közül az elmúlt évek során többen tanultak tovább német idegen nyelvi ill. német nemzetiségi tagozaton. A városi és megyei német versenyeken is nagyon szép eredményeket értek el tanítványaink.

Jelenleg évfolyamonként egy-egy tanulócsoport tanulja a német nyelvet, csoportbontás nincs.

Már első osztályban indul a nyelvoktatás. A gyerekek heti egy órában, 45 percben, dalok, mondókák, körjátékok és játékos módszerek segítségével ismerkednek meg az idegen nyelvvel, a német nyelvterület kultúrájával, hagyományaival. Ebben a kezdeti szakaszban a nyelvoktatás, célja az idegen nyelv megszerettetése és a gyermekek érdeklődésének felkeltése a további nyelvtanuláshoz.

Második osztályban heti egy órában tanulnak a gyerekek idegen nyelven írni, ismerkednek a magyartól eltérő betűkapcsolatokkal, a német helyesírással, gyakorolják az olvasást, valamint az első osztályban tanult témakörök szókincsét bővítjük sok játékkal.

Harmadik osztályban a gyerekek szintén heti két órában folytathatják a német nyelv tanulását. Tovább folytatódik a szókincsbővítés, írás, olvasás, egyszerű nyelvtani szerkezetek, ismeretek begyakorlása mondatmodellek segítségével. Tankönyvünk a Lexika Kiadó Schulbus c. tankönyvcsaládjának első kötete, melyből felmenő rendszerben tanítunk a további kötetek segítségével, a nyolcadik tanév végéig.

Negyedik osztálytól emelt óraszámban, heti öt órában sajátítják el az előző tanévben jó teljesítményt nyújtó tanulóink a német tananyagot. A kötelező óraszám heti 3 tanóra, amelyen minden tanulónk részt vesz.

Nyolcadik osztály végéig az óraszámok már nem változnak. A gyerekek a szavak, párbeszédek, és hosszabb olvasmányok szövegei mellett már a német nyelvtan szabályaival ismerkednek, és azt feladatok, gyakorlatok segítségével sajátítják el.

Általános iskolai tanulmányaik végére a tanulók az alapvető szókincs birtokában vannak, a legfontosabb nyelvtani szabályokat ismerik, alapszinten tudnak kommunikálni.

A nyelvoktatást jelenleg két szakképzett kollégánk látja el.

2010 őszén rendeztük meg iskolánkban az Idegen nyelvi hetet. Az itt készült előadás letölthető innen:

Willkommen in Deutschland!

Iskolánk német nyelvi rendezvényei:

  • Minden tanév őszén: novemberben Márton-napi lampionos felvonulás
  • Iskolai karácsonyi műsor: német nyelvi szereplés
  • Témahét: Pécs projekt – német nyelvi részvétel
  • Húsvét projekt: német tanórákon is feldolgoztuk a témát.
  • Anyák napi műsor: német vers- és ének blokk.

Tanulóink német nyelvi versenyeken való részvétele az idei tanévben:

  • Szépkiejtési Verseny a Köztársaság Téri Általános Iskolában.
  • Országos német Titok teszt nyelvi verseny.
  • Német vetélkedő a Pellérdi Általános Iskola rendezésében.
  • Játékos német vetélkedő a Bártfa utcai Általános Iskolában.